Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Warunki eksportu do Australii – cło, podatki, kwarantanna

Autor: Joanna Stachowiak 23 kwietnia 2014

Wszystkie towary importowane do Australii o wartości większej niż $1000 podlegają cłu i podatkowi od towarów i usług (GST), bez względu na to, czy są przeznaczone do konsumpcji/prywatnego użytku czy do celów handlowych, oraz muszą spełniać warunki wymagane przez urząd celny, kwarantannę oraz wymogi etykietowania towarów.

 Urząd celny (Customs)

Towary importowane do Australii muszą przejść odprawę celną dokonywaną przez Australian Customs Service (http://www.customs.gov.au/). W zależności od rodzaju i wartości towarów lub produktów, może to wiązać się z kosztami takimi jak np. opłaty celne, cło, podatek od towarów i usług i inne podatki. Australijski Urząd Celny świadczy ogólne porady związane z wymaganiami odprawy celnej, a także przedstawia listę towarów których import jest zakazany lub ograniczony i dla których wymagane jest pisemne zezwolenie.

 Kwarantanna (Quarantine)

Zarządzanie ryzykiem przeniesienia niepożądanych chorób i szkodników do Australii z innych krajów jest niezbędne dla ochrony australijskich roślin, zwierząt i rolnictwa. Australijska kwarantanna i stosowane przy jej okazji środki i procedury należą do najbardziej restrykcyjnych i rygorystycznych na świece. Określone produkty wwożone do Australii muszą zostać zbadane i jeśli to konieczne – odkażone przez australijską kwarantannę (AQIS – Australian Quaratine and Inspection Service).  Warunki kwarantanny, odnoszące się do importu określonych produktów są wyszczególnione w bazie danych AQIS dla importowanych towarów zwaną ICON. Niektóre towary zostały ocenione jako stwarzające wysokie zagrożenie dla środowiska australijskiego i ich import jest zakazany. Inne są dopuszczone do importu pod pewnymi warunkami i po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od AQIS.

 Etykietowanie towarów

Australijskie przepisy dotyczące praktyki handlowej zakazują stosowania fałszywego lub zwodniczego opisania towaru, włączając metki i etykiety towarowe. W niektórych przypadkach prawo wymaga by etykiety zawierały odpowiednie informacje skierowane do konsumenta.  Prawo zakazuje również przedstawiania fałszywych informacji dotyczących miejsca pochodzenia towaru. Australijska Komisja do Spraw Konkurencji i Konsumenta (The Australian Competition and Consumer Commission) służy informacją o kraju pochodzenia, metkowaniu i regulacjach prawnych warunkujących wykorzystanie loga „Australian Made”.  Niektóre kategorie produktów (m.in. jedzenie i produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i rolnicze podlegają odrębnym szczegółowym wymaganiom dotyczącym oznakowania. W przypadku importu obowiązują trzy podatki które importer powinien wziąć pod uwagę.Są to:

  1. Cło (customs duty)
  2. Podatek od towarów i usług (GST)
  3. Podatki u źródła (witholding taxes)

Cło jest podatkiem nałożonym na importowane towary na podstawie przepisów zawartych w Customs Tarriff Act z 1987r.  Cło jest odrębnym zagadnieniem którym trudnią się brokerzy i agenci celni asystujący przy imporcie do Australii. Do obliczenia cła niezbędna jest właściwa klasyfikacja towarów dokonana w oparciu o międzynarodowy zharmonizowany system, w którym każdemu towarowi przypisany jest indywidualny numer. Dla odpowiednio sklasyfikowanych towarów wyznaczana jest stawka celna, po ówczesnym obliczeniu wartości towarów.  Cło jest naliczone od wartości transakcyjnej towarów, czyli wartości ujętej w kontrakcie pomiędzy eksporterem i importerem. Wartość transakcyjna użyta do obliczenia cła w Australii jest równa wartości FOB (free on board) towarów, nie obejmuje więc kosztu transportu, ubezpieczenia i innych kosztów.

Stawki celne

Po tym jak towary zostaną sklasyfikowane i zostanie im przypisana wartość, obliczona zostaje stawka celna. Nie wszystkie towary są traktowane jednakowo i stawka celna może różnić się w zależności od miejsca pochodzenia towaru.  Dla towarów objętych ogólną stawką celną, może mieć zastosowanie także stawka preferencyjna, w przypadku gdy towary pochodzą z określonych krajów (np. wymiana handlowa między Australią i Nową Zelandią nie wiąże się z koniecznością zapłaty cła).

Cło antydumpingowe

Dumping występuje w sytuacji gdy towary są importowane po cenie niższej niż ich normalna cena w kraju pochodzenia, stwarzając zagrożenie dla lokalnego przemysłu. Dumping może być zamierzony – stosowany jako środek penetracji nowego rynku i osłabienia konkurencji, lub nieświadomy.  W celu ukrócenia tego procederu importer może zostać obciążony cłem antydumpingowym. Cło antydumpingowe jest zaprojektowane by rekompensować gospodarce kraju przyjmującego (importera) zaniżoną wartość importowanych towarów. Nie wszystkie towary importowane do Australii i mające niską cenę są „dumpingowane”. Import towarów których cena sprzedaży jest niższa niż cena podobnych towarów w Australii niekoniecznie świadczy o dumpingu, nawet jeśli cena w państwie eksportującym jest wyższa niż w Australii. Może być wiele powodów niższej ceny towarów, jednym z nich są np. zniżki/upusty ilościowe które stosuje eksporter. Australijski urząd celny ocenia normalną wartość towarów w kraju eksportującym w porównaniu z ceną sprzedaży w Australii. Jeśli normalna wartość towarów w kraju eksportującym jest niższa niż w Australii, dumping nie występuje. Jeśli jest wyższa – pojawia się ryzyko dumpingu. Customs Act wymienia czynniki które powinno wziąć się pod uwagę rozważając import do Australii (i chcąc uniknąć posądzenia o praktyki dumpingowe), takie jak rozmiar marginesu dumpingowego, ilość towarów eksportowanych do Australii, zmiany w ilości towarów eksportowanych, zmiany w ilości towarów konsumowanych w Australii, wpływ jaki towary mają, lub przewiduje się że będą mieć, na cenę towarów produkowanych w Australii.  Komisja Antydumpingowa (http://www.adcommission.gov.au/) śledzi dumping i dotowanie towarów importowanych do Australii i nakłada cła w celu rekompensaty strat materialnych poniesionych przez przemysł australijski produkujący podobne lub identyczne produkty. Zadania Komisji są zgodne z zasadami/wytycznymi Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz z australijskim prawem.  Jeśli zaniżone ceny importowanych produktów, stanowiące przedmiot dumpingu, zostaną zidentyfikowane przez importera (lub licencjonowanego brokera działającego na rzecz importera), może to wiązać się z takimi czynnościami ze strony Komisji Antydumpingowej jak wzięcie zabezpieczenia od importera czy wymaganie od importera zapłaty tymczasowego cła lub tymczasowego cła wyrównawczego w momencie importu.

Podatek od towarów i usług (GST) przy imporcie towarów do Australii.

Podatek od towarów i usług jest szeroko zakrojonym podatkiem pośrednim od konsumpcji nakładanym na dostawę towarów, usług lub określone aktywności, włączając transakcje takie jak sprzedaż ziemi czy biznesu. GST jest podatkiem podobnym do podatku od wartości dodanej nakładanych w innych krajach (VAT – value added tax). GST jest podatkiem liniowym, o stałej stawce 10%. Jest on naliczany i odprowadzany przez przedsiębiorstwo produkujące/dostarczające towary lub usługi (osoba fizyczna, spółka, stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej). GST jest podatkiem pośrednim – przerzucanym na ostatecznego odbiorcę – nabywcę towaru lub usługi, którym jest ostatecznie konsument.  Jeśli przedsiębiorstwo nabywa towary lub usługi w ramach prowadzenia działalności i jest zarejestrowane w ATO dla celów GST, może dokonywać odliczenia podatku naliczonego od należnego, który został zapłacony. Rejestracja dla celów GST jest obowiązkowa jeśli obrót przedsiębiorstwa przekroczy $75,000. Przedsiębiorstwa mają również obowiązek złożenia BAS (Business Activity Statement – sprawozdanie z działalności) miesięcznie (w przypadku gdy obrót jest większy niż $20m) lub gdy nastąpiło naruszenie obowiązku podatkowego) lub kwartalnie (do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 Grudnia).  W przypadku importu towarów do Australii podatek od towarów i usług jest zobowiązaniem importera (nie zagranicznego eksportera), bez względu na to, czy importer jest zarejestrowany w urzędzie podatkowym (ATO) dla celu rozliczania GST.  GST jest obliczany jako 10% wartości CIF na którą składa się wartość celna, ubezpieczenie i transport oraz cło, jeśli obowiązuje dla danego towaru. Wartość celna to zazwyczaj wartość FOB (free on board) towaru.  Istotne jest, że uprawnieni importerzy mogą skorzystać z mechanizmu odroczonego GST. Podatek jest wtedy odroczony do czasu złożenia pierwszego sprawozdania BAS, po dopuszczeniu towaru do obrotu.  Na uwagę zasługuje też fakt, że GST nie obowiązuje w przypadku importu tymczasowego – czyli gdy towary są importowane w celu uch dalszego eksportu w określonym terminie. W tym przypadku może być jedynie wymagane od importera zabezpieczenie lub zapewnienie zapłaty cła lub podatku od towarów i usług. GST nie obowiązuje przy imporcie towarów i usług zwolnionych z opodatkowania (t.j. np. większość usług medycznych, artykuły spożywcze) lub w przypadku towarów które podlegają podatkowi naliczonemu (input tax), lub w przypadku towarów zwolnionych z opodatkowania prawem celnym jak np. towary o nieznacznej wartości lub importowane w systemie Tradex. Importowane usługi dostarczane za granicę i nie świadczone poprzez australijskie przedsiębiorstwo, nie będą podlegać GST, gdyż dostawa usługi nie ma połączenia z Australią. Eksport jest co do zasady zwolniony z podatku GST, jeśli towary są wyeksportowane z Australii w ciągu 60 dni i eksporter otrzyma zapłatę lub wystawi w tym czasie fakturę.

Podatki u źródła (Witholding taxes)

Importerzy mogą podlegać obowiązkowi uiszczenia podatku u źródła czyli mogą być zobowiązani do potrącenia określonej kwoty należnej zagranicznemu dostawcy. W sytuacji gdy dokonuje się zapłaty na rzecz zagranicznego podmiotu w postaci dywidendy, tantiemy, odsetek bądź należności licencyjnych, płacący (importer) musi wyodrębnić i zapłacić część podatku do urzędu podatkowego. Najczęściej importer będzie musiał zapłacić odsetki eksporterowi lub za licencje związane z importowanym towarem lub usługą.  Tantiemy lub dywidendy są zazwyczaj definiowane jako zapłata za prawo do używania aktywu jak np. własność intelektualna – patent lub prawa autorskie w programach komputerowych. Wyjaśnienie czym jest należność licencyjna i czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku u źródła może być dość skomplikowane w zależności od konkretnego przypadku i należy zasięgnąć profesjonalnej porady podatkowej kiedy pojawią się wątpliwości jak interpretować przepisy.  W zależności od tego czy nierezydent jest rezydentem kraju z którym Australia ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, mogącą obniżać stawkę podatku u źródła, podatek ten ma dwie stawki liniowe – 10% kwoty brutto zapłaconych odsetek lub 30% kwoty należności licencyjnych.  Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele wyjątków od tej zasady, warto więc zasięgnąć porady kompetentnego doradcy podatkowego w przypadku wątpliwości jak sklasyfikować określony rodzaj płatności na rzecz zagranicznego podmiotu.

Inne podatki, próbki handlowe, zwrot cła, Duty Drawback Scheme, Tradex Scheme

W Australii poza GST funkcjonuje również podatek wine equalisation (WET) w przypadku dostawy wina oraz podatek od samochodów luksusowych w przypadku dostawy samochodów luksusowych. Zamierzając więc eksportować wino lub samochody luksusowe do Australii w celu ich dalszej sprzedaży, lub kupując wino w Australii w celu jego eksportu z Australii należy wziąć również te podatki pod uwagę.

WET naliczany jest od wartości wina przeznaczonego do konsumpcji w Australii. Stawka podatku to 29% od wartości hurtowej wina. W przypadku zakupu wina czy to od hurtownika, czy sprzedawcy detalicznego, poza podatkiem GST płaci się więc również WET. Po spełnieniu pewnych warunków WET może zostać zrefundowany.  Weryfikacja i potwierdzenie, że WET został poprawnie naliczony leży w interesie nabywcy, który powinien otrzymać fakturę z wyszczególnioną kwotą WET. Wino nie podlega akcyzie.

Podatek od luksusowych samochodów – LCT (Luxury Car Tax) płaci się w momencie dostawy (hurtowej i detalicznej) luksusowego samochodu, jeśli nabywca nie posiada lub nie okaże swojego numeru ABN (numer rejestracji działalności gospodarczej) w określonym formacie.

Następujące transakcje będą wiązać się z koniecznością zapłaty LCT:

  • sprzedaż samochodu przez dealera osobie fizycznej lub przedsiębiorstwu, podczas której własność samochodu przechodzi z producenta lub importera do instytucji finansującej, następnie do dealera i ostatecznie do końcowego konsumenta. Każdy szczebel jest postrzegany jako odrębna dostawa.
  • przekazanie samochodu do dyspozycji pracownika przez dealera, hurtownika, producenta lub importera w ramach bonusa lub pakietu wynagrodzenia.
  • sprzedaż samochodu do Commonwealthu, rządu stanowego lub lokalnego czy agencji rządowej.
  • sprzedaż zamienna (trade-in).

Dostawa luksusowego samochodu wiąże się z obowiązkiem zapłaty LCT gdy jest dokonana w ramach działalności gospodarczej, zarejestrowanej dla celów GST (lub niezarejestrowanej lecz objętej obowiązkiem rejestracji) oraz jeśli ma ona związek z Australią.  Istnieje szereg przypadków w których LCT nie obowiązuje, np. gdy nabywca posiada numer ABN który zaprezentuje zgodnie z wymaganymi kryteriami lub w przypadku gdy samochód jest starszy niż dwa lata, tzn. gdy został importowany do Australii lub wyprodukowany w Australii ponad dwa lata przed dostawą. Samochody od których zapłacono w przeszłości podatek LCT i które są młodsze niż dwa lata podlegają tylko różnicy między podatkiem zapłaconym a należnym od nowej dostawy, jeśli wartość samochodu wzrosła. Jeśli natomiast wartość samochodu jest niższa, nie przysługuje zwrot.  Urząd celny administruje podatkami przy okazji importu, a urząd podatkowy ATO w przypadku towarów produkowanych w Australii.

Rola urzędu celnego w zarządzaniu podatkiem od towarów i usług dotyczy importu, i nie ma tu bezpośredniego związku z administrowaniem GST od eksportu.

ATO zarządza podatkiem GST w przypadku dostawy towarów i dostaw towarów na eksport. ATO, weryfikując uprawnienia do zwolnienia z podatku dla dostaw towarów przeznaczonych na eksport, polega na informacji eksportowej raportowanej do urzędu celnego. Urząd podatkowy administruje także mechanizmem odroczonego podatku od towarów i usług w przypadku importu towarów.

 Próbki komercyjne

Podróżujący w interesach, przewożący towary handlowe przeznaczone na cele promocyjne lub próbki, będą potrzebować pozwolenie, w zależności od rodzaju towarów, bez względu na ich wartość. Wymogi kwarantanny i ochrony środowiska naturalnego mogą także mieć zastosowanie dla niektórych towarów.  Przy imporcie tymczasowym dla próbek handlowych można wystąpić o specjalny karnet uprawniający do zwolnienia z cła towarów podlegających regulacjom i umowom międzynarodowym dla próbek handlowych, towarów na międzynarodowe wystawy, sprzętu do wykorzystania podczas imprez sportowych, sprzętu telewizyjnego i filmowego.

  Zwrot cła od importu

W określonych przypadkach cło zapłacone podczas importu może zostać częściowo lub całkowicie zwrócone. Istnieje szereg sytuacji, w których, po spełnieniu określonych warunków, można ubiegać się o zwrot części lub całości zapłaconego cła. Możliwość taka istnieje np. gdy towar uległ uszkodzeniu, zniszczeniu, zagubieniu czy kradzieży po przywozie na miejsce przeznaczenia i przed kontrolą celną, lub podczas kontroli celnej lub kwarantanny. Cło może zostać zwrócone gdy zostało nadpłacone lub błędnie zapłacone lub gdy cena importowanego towaru, użyta do obliczenia cła nie uwzględniała rabatu który nie został wzięty pod uwagę do wyznaczenia wartości celnej lub w przypadku gdy uiszczone zostało cło dumpingowe na towary które następnie wyeksportowano. Uwaga – zwrot cła nie jest możliwy w przypadku gdy np. właściciel małego biznesu ma trudności ze sprzedażą importowanych towarów od których zapłacił cło. Może on jednak skorzystać z alternatywy proponowanej przez urząd celny w postaci Australia’s Duty Drawback Scheme – mechanizmu cła zwrotnego. Program ten umożliwia eksporterom zwrot cła wcześniej zapłaconego od importu towarów, które są następnie eksportowane w stanie nieużytym lub gdy towary te są przetworzone bądź wkomponowane w inne towary dla celu ich dalszego eksportu. Programu tego nie należy mylić z Tradex Scheme oferowanego przez inicjatywę rządową – Ausindustry, który umożliwia uzyskanie zwolnienia z cła i podatku a priori, czyli przed dokonaniem transakcji w przypadku eksportu wcześniej importowanych towarów objętych tym programem.  Towary mogą zostać eksportowane niezmienione lub przetworzone a eksport może zostać dokonany przez importera lub osobę trzecią. Co do zasady musi to nastąpić w ciągu 12 miesięcy od importu.

W porównaniu z Australia’s Duty Drawback Scheme, Tradex Scheme umożliwia uzyskanie istotnych korzyści przepływów finansowych związanych ze zwolnieniem z cła i podatku z góry.

Warto również mieć na uwadze fakt, że laptopy i inne urządzenia elektroniczne wwożone do Australii do użytku prywatnego są zwolnione z cła pod warunkiem, że podróżujący wyjedzie z nimi po zakończeniu wizyty.

 

 

 

Komentarze

Autor

Joanna Stachowiak

Joanna StachowiakJoanna Stachowiak mieszka w Australii od 2010 roku. Jest absolwentka Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje jako księgowa. Jej główne zainteresowania to handel międzynarodowy, ekonomia, finanse, rozliczenia międzynarodowe. Uwielbia aktywnie spędzać czas pływając, biegając (maraton), chodząc po górach ( zdobyła m.in. najwyższy szczyt Australii - Gorę Kościuszki), biorąc udział w zawodach rogaining i orienteering. Więcej artykułów tego autora