Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Założenie i prowadzenie firmy w Australii – na tle innych krajów świata

Autor: Joanna Stachowiak 21 lutego 2014

 

Założenie działalności gospodarczej w Australii jest stosunkowo proste. Obecnie Australia znajduje się na czwartym miejscu na świecie, pod względem liczby dni koniecznych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. W opracowywanym co rok przez Bank Światowy raporcie Doing Business In Australia 2014 analizowane są czynniki ekonomiczne i regulacje wpływające na otwarcie i prowadzenie biznesu, począwszy od fazy start-up, poprzez działalność operacyjną, handel, podatki i ochronę inwestorów.

Ranking łatwości prowadzenia biznesu oparty jest na dziesięciu różnych czynnikach i obejmuje 189 krajów. Analiza Banku Światowego pokazuje, że w Australii biznes można założyć w dwa dni, po wykonaniu trzech czynności:

  • Rejestracja w ASIC (Australian Securities and Investment Commission, która prowadzi rejestr wszystkich przedsiębiorstw działających w Australii) jako przedsiębiorstwo australijskie oraz otrzymanie certyfikatu inkorporacji i numeru ACN (Australian Company Number). Procedura trwa 1 dzień, koszt $433;
  • Bezpłatna rejestracja numeru ABN (Australian Business Number) w urzędzie podatkowym (ATO), którą można wykonać online;
  • Wymagana przez przepisy pracy rejestracja ubezpieczenia od choroby lub utraty zdrowia w miejscu pracy, np. wskutek wypadku (Worker Compensation Insurance).

W Australii nie ma minimalnych wymogów kapitałowych w przypadku zakładania działalności gospodarczej.

Podczas gdy Australia została wysoko oceniona pod względem łatwości rejestracji działalności, zajęła ona dziesiąte miejsce w odniesieniu do atrakcyjności prowadzenia biznesu. Odnosząc się do wyników raportu należy jednak mieć na uwadzę, że wskaźnik łatwości prowadzenia biznesu opiera się głównie na regulacjach prawnych i nie obejmuje innych istotnych czynników takich jak np. chłonność i rozmiar rynku, zamożność obywateli, jakość usług, bezpieczeństwo własności nieruchomości, otoczenie makroekonomiczne czy stabilność instytucji.

Bardzo istotne jest to, że prowadzenie biznesu w Australii opiera się na klarownych regulacjach prawnych, przejrzystości i odpowiedzialności.

Formy działalności

Zanim rozpocznie się jakiekolwiek działania, niezbędne jest wzięcie pod uwagę kilku kluczowych spraw. Mianowicie, należy zastanowić się, czy dany produkt lub usługa znajdą zainteresowanie na australijskim rynku. Ważne jest rozeznanie konkurencji i zbadanie rynku pod kątem, czy pomysł na biznes ma szansę na nim zaistnieć i czy jest wykonalny. Rzetelne przygotowanie będzie owocować w przyszłości. Łatwość formalności które należy wykonać na starcie nie gwarantuje powodzenia biznesu. Najważniejsze bowiem by zaistnieć na rynku, jest odpowiednie przygotowanie i umiejętność zdobycia klientów.

Przedsiębiorstwo może być prowadzone:

  • jako filia przedsiębiorstwa zagranicznego;
  • w formie spółki;
  • indywidualnie przez osobę fizyczną.

Z każdą z tych form wiążą się odmienne przepisy prawne i podatkowe.

Najpopularniejszym sposobem zaistnienia na rynku australijskim jest otwarcie filii przedsiębiorstwa lub kupno firmy australijskiej. Istnieje również możliwość rejestracji firmy jako spółki zagranicznej.

Założenie filii przedsiębiorstwa zagranicznego, poprzez zarejestrowanie nowej firmy w Australii

Prowadzenie działalności w formie lokalnej filii (zakładu handlowego, usługowego lub produkcyjnego) wiąże się z korzyściami praktycznymi i prawnymi – z ograniczoną odpowiedzialnością i odrębnym statusem prawnym. Duża firma polska zainteresowana rozszerzeniem swej działalności na rynku australijskim może utworzyć właśnie filię.

Zakładanie filii na rynkach zagranicznych, w postaci oddziału lub spółki-córki, to najbardziej zaawansowany sposób ekspansji na nowym rynku.

Można zarejestrować firmę jako spółkę akcyjną (prywatną lub publiczną), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę z nieograniczoną odpowiedzialnością i spółkę bez odpowiedzialności (w sektorze górnictwa). W każdym przypadku rejestracja w ASIC jest obowiązkowa, a ubiegające się o nią przedsiębiorstwo musi spełnić wymogi instytucji związane z przedstawieniem właściwych dokumentów, czy posiadaniem siedziby w Australii oraz wymogi dysponowania odpowiednim szczeblem dyrektorskim operującym w Australii (spółka prywatna musi mieć co najmniej jednego dyrektora będącego rezydentem Australii, publiczna – co najmniej trzech dyrektorów mieszkających w Australii i jednego sekretarza).

Niezależnie od tego, czy filia spółki zagranicznej w Australii jest zakładana w drodze rejestracji nowej spółki, czy też kupna już istniejącej, niezbędna jest rejestracja w ASIC, wystąpienie o Australian Business Number (ABN), Tax File Number (TFN) w urzędzie podatkowym, oraz rejestracja jako płatnika podatku od obrotu towarów i usług, czyli VAT, w Australii znanego pod nazwą GST (Goods and Services Tax).

Wraz ze złożeniem aplikacji o przyznanie numeru ABN, można dokonać rejestracji dla celow podatkowych. W przypadku niektorych podatkow wymagane mogą być dodatkowe informacje (jak np. podczas rejestracji dla celu Fringe Benefit Tax – podatku od dodatkowych korzyści). Wraz z otrzymaniem ABN, dzialalność zostaje dodana do rejestru firm. Kontrahenci i klienci mogą wówczas zweryfikować rejestrację ABN, nazwę firmy oraz status rejestracji dla celów GST.

Założenie filii przedsiębiorstwa zagranicznego, poprzez kupno przedsiębiorstwa australijskiego

Kupno istniejącego przedsiębiorstwa jest jedną z form inwestycji bezpośrednich. Struktura inwestycji zagranicznych i akceptacja propozycji inwestycyjnych, pod kątem ich zgodności z interesem kraju, leży w gestii Ministra Skarbu, który w tym zakresie zasięga opinii Rady ds. Inwestycji Zagranicznych (Foreign Investment Review Board – FIRB).

Składanie wniosków dotyczy inwestorów z zagranicy. Akceptację uzyskują jedynie projekty uznane za zgodne z interesem narodowym. Wniosek może zostać odrzucony, z powodu niezgodności z obowiązującym prawem i polityką rządu (na przykład z przepisami ochrony środowiska), jeśli zagraża bezpieczeństwu narodowemu lub rozwojowi gospodarczemu.

Ustawowy okres 30 dni na analizę wniosku przez ministra skarbu, może zostać wydłużony do 90 dni, w przypadku spraw złożonych lub niekompletności wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku, urząd powiadamia wnioskodawcę o decyzji w ciągu 10 dni. Wniosek może zostać rozpatrzony pozytywnie, może być odrzucony lub minister może podjąć decyzję o nałożeniu dodatkowych warunków, które powinny zostac spelnione by wniosek został przyjęty.

Poza opisanymi już wymogami formalnymi, niektóre sektory gospodarki są objęte ograniczeniami, które wynikają z odrębnych szczegółowych przepisów. Dla przykładu całkowita wielkość inwestycji zagranicznych w australijskie linie lotnicze (w tym Qantas) jest ograniczona do 49 %.

Rejestracja i działalność w formie przedsiębiorstwa zagranicznego

Zagraniczna spółka prowadząca działalność gospodarczą w Australii, w formie innej niż australijska filia spółki zagranicznej, musi zarejestrować się w ASIC przedstawiając odpowiednie dokumenty, a także spełniając wymagane kryteria dotyczące np. posiadania siedziby w Australii i zatrudnienia lokalnego przedstawiciela do reprezentowania jej interesów w kwestiach zgodności prowadzonej działalności z wymogami ustawowymi.

Z zarejestrowaniem spółki zagranicznej wiąże się jej obowiązek sprawozdawczy wobec ASIC, do której spółka co najmniej raz w roku kalendarzowym składa sprawozdania finansowe – kopię bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Zarejestrowane firmy zagraniczne są zobowiązane powiadomić ASIC o zaistniałych zmianach, które występują w trakcie jej działalności, jak zmiany w strukturze samej spółki (tj. jej nazwa lub status) lub zmiany dotyczące jej dyrektorów, lokalnych agentów lub adresu siedziby.

Zagraniczne firmy mogą ubiegać się o wpis na Australijską Giełdę Papierów Wartościowych (ASX). Muszą spełnić one szereg wymogów określonych w regulaminie giełdy. Obejmuje to m.in. jawność firmy i kwestie sprawozdawcze.

Sole trader – prowadzenie działalności przez osobę fizyczną

Biznes prowadzony w formie indywidualnej działalności przez osobę fizyczną jest formą najprostszą.

Podstawową zaletą takiej formy działalności jest niewielka ilość formalności i wymogów prawnych na starcie, a więc z tą formą wiąże się łatwość rozpoczęcia działalności i niewielki koszt. Na takich zasadach mogą prowadzić swą działalność firmy operujące na mniejszą skalę, jak np. zakład stolarski, szewski, kosmetyczka lub kwiaciarnia.

W przypadku rozpoczynania tej formy działalności nie należy zapomnieć, że jest się prawnie odpowiedzialnym za wszystkie jej aspekty, tzn. długi i straty nie będą z nikim dzielone (jak też zyski), a właściciel odpowiada swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa.

Osoba fizyczna prowadząca działalność jest zobowiązana do zaraportowania i rozliczenia podatku dochodowego od prowadzonej działalności w swym osobistym zeznaniu podatkowym.

Sole trader jest zobowiązany rowniez zadbać o odprowadzenie składki na fundusz emerytalny (superannuation), za siebie, jak również za swych pracowników.

Podobnie jak wszystkie inne firmy działające na australijskim rynku, sole trader musi wystąpić o numery ABN i TFN. Ma także obowiązek dokonać rejestracji dla celów GST, jeśli jego bieżący (lub przewidywany) roczny obrót przekroczy 75 tys. AUD. Poniżej tego progu rejestracja na GST jest dobrowolna.

 

Komentarze

Autor

Joanna Stachowiak

Joanna StachowiakJoanna Stachowiak mieszka w Australii od 2010 roku. Jest absolwentka Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje jako księgowa. Jej główne zainteresowania to handel międzynarodowy, ekonomia, finanse, rozliczenia międzynarodowe. Uwielbia aktywnie spędzać czas pływając, biegając (maraton), chodząc po górach ( zdobyła m.in. najwyższy szczyt Australii - Gorę Kościuszki), biorąc udział w zawodach rogaining i orienteering. Więcej artykułów tego autora