Reklama-EduAu

Artykuły Archiwalne

Sytuacja gospodarcza Australii – charakterystyka ogólna

Autor: Joanna Stachowiak 21 stycznia 2014

 

Australia jest dwunastą największą gospodarką świata i jednym z niewielu krajów, który przetrwał globalny kryzys finansowo-gospodarczy z 2008 roku notując wysoki poziom wzrostu gospodarczego (w całym 2009 roku i trzecim kwartale 2010 roku wyniósł on 2,7%). Można dopatrzyć się pewnego podobieństwa sytuacji gospodarczej Australii i Polski. Oba kraje były jednymi z nielicznych państw należących do OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) dobrze radzących sobie z kryzysem. Zdaniem ekonomistów sukces utrzymania stabilności gospodarczej w tak długim okresie, którego doświadczają oba kraje, zdarza się rzadko.

Jednocześnie, Australia  znalazła się w pierwszej trójce krajów w regionie Azji i Pacyfiku o największej konkurencyjności.

Nie bezpodstawnie Australia, po raz trzeci z rzędu, przodowała w 2013 roku wśród uprzemysłowionych krajów badanych przez OECD, w rankingu jakości życia i pracy, osiągając wysoki tzw. Wskaźnik Lepszego Życia (Better Life Index).

Perspektywy gospodarcze Australii są optymistyczne, a dobre wyniki ekonomiczne zawdzięcza ona utrzymaniu silnego popytu wewnętrznego i rosnącym wpływom z eksportu, dzięki utrzymującemu się znacznemu popytowi surowcowemu w Azji.

Australia może poszczycić się dobrą kondycją rynku pracy, który aktualnie (dane z grudnia 2013) notuje stopę bezrobocia 5,8%. (Źródło:  Australian Bureau of Statistics –  http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/[email protected]/mf/1345.0?opendocument?opendocument#Labour%20Force%20and%20Demography ).

Przed wzrostem bezrobocia w okresie kryzysu uchroniło Australię zastosowanie szeregu działań stymulacyjnych (m.in. dokonano głębokich cięć stóp procentowych). Silne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, głównie w sektorze wydobywczym i usługach, podniosło stopę zatrudnienia do najwyższego w historii poziomu 66,1% w 2010r. i polepszyło dochody gospodarstw domowych, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu płac.

Otoczenie makroekonomiczne w 2010r. służyło dalszemu umocnieniu potencjału gospodarczego i wyników finansowych Australii przyczyniając się do silnego wzrostu jej dochodu narodowego, prywatnych inwestycji nakręcanych wysokimi cenami surowców oraz oszczędności firm i gospodarstw domowych. SG: Czytalem, ze gospodarstwa domowe naleza do najbardziej zadluzonych na swiecie.

Negatywny wpływ w 2011r. na wyniki makroekonomiczne miała natomiast  grudniowa klęska powodzi na północnym wschodzie i zachodzie Australii (stany Queensland i Zachodnia Australia) oraz susza na południu (stany Victoria i Południowa Australia). Klęski spowodowały duże straty dla przemysłu wydobywczego, rolno-spożywczego i turystyki, co miało w 2011r. bezpośrednie przełożenie na silny wzrost cen żywności, energii i surowców nie tylko w Australii, ale też na świecie.

Środowisko inwestycyjne

Australia stwarza przyjazne środowisko dla inwestycji zagranicznych. Znajduje się ona w czołówce światowej pod względem wolności osobistej i praw politycznych obywateli oraz swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki stabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej, przejrzystości przepisów, korzystnemu położeniu geograficznemu w regionie Azji i Pacyfiku oraz otwartości na innowacje jest ona krajem godnym uwagi pod względem rozważenia możliwości inwestycyjnych i prowadzenia biznesu. Nie bez znaczenia jest też silny i niezależny sektor finansowy oraz przejrzyste i skuteczne regulacje prawne, a także dostęp do wysoko wykwalifikowanych, wielojęzycznych pracowników.

O atrakcyjności Australii do prowadzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych świadczy ich wzrost o 5,8% z roku na rok oraz wysoki udział inwestycji bezpośrednich w PKB, który wynosi 36%, czyli znacznie przewyższa średnią krajów rozwiniętych (25%). (Źródło : Austrade – http://www.austrade.gov.au/Local-Sites/Poland/Polish/Invest-in-Australia/Why-invest-in-Australia/Growing-foreign-Investment).

Kraje, które najwięcej inwestują w Australii to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia i Holandia. Unia Europejska, do której od 2004r. należy Polska, stanowi natomiast największe źródło kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich, biorąc pod uwagę grupę państw.

Nie bez znaczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej w Australii jest różnokulturowe i wielojęzyczne społeczeństwo ją zamieszkujące. Australijscy obywatele pochodzą z ponad 200 krajów, z których przeszło jedna czwarta urodziła się za granicą. Silne więzi kulturowe z krajami europejskimi i Azją oraz różnorodność językowa, obyczajowa i mentalna stwarzają idealny grunt do prowadzenia przedsięwzięć, a w szczególności tych wymagających współpracy na skalę międzynarodową.

Australia – kraj innowacji

W Australii szeroki nacisk kładzie się na wspieranie innowacji w różnych dziedzinach gospodarki i przemysłu.  Prowadzonych jest wiele programów rządowych i inicjatyw  mających na celu promocję badan naukowych i adaptację nowych technologii i koncepcji. Australijczycy często swym podejściem do pracy i rozwiązywania problemów wykazują się nietuzinkowym, a zarazem efektywnym sposobem myślenia. Aktywnie promowany jest sektor badan i rozwoju (R&D – Research and Development). Australia, ze swym otwartym podejściem do nowych rozwiązań, stanowi idealny grunt dla inwestycji, w szczególności tych związanych z innowacyjnością.

O innowacyjności australijskiego społeczeństwa świadczy wiele wynalazków i rozwiązań nowatorskich, które doskonale przyjęły się na świecie. Należą do nich np. czarna skrzynka montowana dziś w każdym pasażerskim samolocie, zbudowanie platformy dla Google Maps (w 2003 roku, w Sydney, bracia Lars i Jens Rasmussen stworzyli startup  o nazwie Where 2 Technologies, związany z opracowywaniem map, który później został przejęty przez Google w celu wykorzystania dotychczasowych idei do przygotowania Google Maps), wi-fi (wireless fidelity – bezprzewodowa technologia sieciowa), rozrusznik serca,  antybiotyk, lek na grypę, wielodniowe soczewki kontaktowe, lodówka, czy też spłuczka toaletowa dzielona na mniejszy i większy zbiornik wody. W wielu przypadkach były to więc pomysły motywowane potrzebą. Wielu Australijczyków zostało laureatami nagrody Nobla. (źródło: Australian Geographic http://www.australiangeographic.com.au/topics/history-culture/2010/06/world-changing-aussie-inventions/ )

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach o charakterze ekonomicznym.

Australia jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji w tym G20, ONZ oraz licznych agend Narodów Zjednoczonych o charakterze gospodarczym m.in. FAO (Food and Agriculture Organization – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development – Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Handlu i rozwoju) i UNWTO (World Tourism Organization – Światowa Organizacja Turystyki). Należy do Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization), wspomnianego wyżej OECD (Organizacja współpracy Gospodarczej i Rozwoju), a także IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Bierze udział w pracach Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) i Grupy Dostawców Jądrowych (NSG). Australia należy również do: Międzynarodowej Organizacji Celnej (WCO) i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jest członkiem APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku) i Forum Wysp Pacyfiku oraz uczestniczy w pracach Szczytu Azji Wschodniej. W 2010r. została także członkiem ASEM (Asia-Europe Meeting, szczyt państw Unii Europejskiej i azjatyckich mający na celu wsparcie współpracy politycznej, ekonomiczno-finansowej tj.  wsparcie wolnego handlu, promowanie inwestycji, a także kulturalnej. W 2006 roku z inicjatywy australijskiej utworzono Partnerstwo Azji i Pacyfiku na Rzecz Czystego Rozwoju i Klimatu – AP6 (Australia, Chiny, Indie, Japonia, Republika Korei, USA, Kanada), którego celem jest rozwój nowoczesnych technologii wytwarzania energii o niskiej emisji gazów cieplarnianych.

Australia, dzięki swej silnej pozycji gospodarczej, uwarunkowaniom prawnym sprzyjającym prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych oraz znaczeniu w regionie Azji i Pacyfiku, stanowi interesujący kierunek ekspansji dla wielu firm operujących w Europie. Australijscy konsumenci są świadomi, cenią wysoką jakość produktu, często są zamożni, co czyni eksport do Australii opłacalnym. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że odległość geograficzna Australii od Europy, która wiąże się z odwróconymi porami roku, może być czynnikiem sprzyjającym podjęciu decyzji o eksporcie z Europy określonego rodzaju żywności, na którą zapotrzebowanie w Australii wzrasta poza sezonem jej produkcji, a której podaż wzrasta w tym samym czasie w krajach europejskich.

Ponadto fakt, iż Australia jest odwiedzana przez miliony turystów rocznie i zamieszkana przez wielonarodowe społeczeństwo sprzyja rozpowszechnianiu marki, produktów i usług w wymiarze globalnym. Zaistnienie na australijskim rynku może ułatwić ekspansję i funkcjonowanie w innych krajach, których konsumenci mieli okazję poznać produkt podczas pobytu w Australii. Innymi słowy – produkt sprzedany w Australii ma szansę przyjąć się również w innych krajach.

Komentarze

Autor

Joanna Stachowiak

Joanna StachowiakJoanna Stachowiak mieszka w Australii od 2010 roku. Jest absolwentka Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje jako księgowa. Jej główne zainteresowania to handel międzynarodowy, ekonomia, finanse, rozliczenia międzynarodowe. Uwielbia aktywnie spędzać czas pływając, biegając (maraton), chodząc po górach ( zdobyła m.in. najwyższy szczyt Australii - Gorę Kościuszki), biorąc udział w zawodach rogaining i orienteering. Więcej artykułów tego autora